PROGRAMMA – Valodas kalve

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadošais partneris: Biedrība “Eiropas Latviešu apvienība”, (ELA), reģ.nr. 40008157244, juridiskā adrese Lāčplēša iela 29-5, Rīga, Latvija, LV-1011

Sadarbības partneri:

Valmieras pilsētas pašvaldība (VPP) :

VPP šogad kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi stiprināt saiti ar latviešiem ārvalstīs, veidojot ciešāku sadarbību ar diasporas organizācijām un veicinot reemigrāciju. VPP tiek izstrādāta stratēģija par šiem jautājumiem, ir pieņemts darbinieks, kas koordinē procesu ar mērķi veidot Valmieru par vietu, kur laipni aicināti satikties un sadarboties latvieši no visām pasaules valstīm, kā arī radot Valmierā vidi, kur labprāt gribas atgriezties uz dzīvi Latvijā.

Valmierā jau otro gadu notiks Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, notiek sadarbības pasākumi ar organizāciju “Ar pasaules pieredzi Latvijā” un jauniešu valodas apguves nometnes tiek plānotas kā būtisks pasākumu cikla elements, lai stiprinātu ārzemju latviešu piederību savai valstij, reģionam, pilsētai.

VPP nodrošinās arī nometnes informatīvo atbalstu, publicējot informāciju par pasākumu VPP mājas lapā, facebook kontā un pašvaldības izdevumā, līdzdarbosies projekta vadības grupā, kas nodrošinās kvalitatīvu projekta īstenošanu.

Vidzemes augstskola (ViA):

Vidzemes Augstskola (ViA) ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 16 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs. Viens no studiju virzieniem ir Mediju studiju un žurnālistikas programma, kas piedāvā apgūt ne tikai profesionālas zināšanas, kas ļauj sekmīgi strādāt mediju jomā, bet palīdz attīstīt medijpratības prasmes, tādas kā spēju kritiski vākt, atlasīt un analizēt informāciju, nošķirt viltus ziņas un melus no patiesas, faktos balstītas informācijas. Līdz ar to tās ir zināšanas, kas ikvienu padarīs par daudz prasmīgāku un gudrāku mediju patērētāju.

Partneris ciešā sadarbībā ar latviešu valodas pasniedzējiem nodrošinās programmas saturiskās programmas kodolu.

Nometnes īstenošanas mērķis: Pilnveidot diasporas un Vidzemes jauniešu latviešu valodas lietošanas prasmi un izpratni par valodas lomu mediju satura veidošanā.

Nometnes programma:

Nometnes provizoriskā programma: Nometnes programmā plānots:

 • Latviešu valodas apmācība, kas tiks īstenota sadalot dalībniekus grupās, atbilstoši valodas līmenim. Nometnē visu laiku darbosies 2 valodas pasniedzēji, kas gan vadīs valodas mācību stundas, gan arī konsultēs un palīdzēs par valodas lietošanas jautājumiem visās nometnes aktivitātēs, nodrošinot pareizu praktisku valodas pielietojumu visā nometnes gaitā; Nometnes sākumā notiks valodas un vēstures zināšanu pašnovērtējums testa veidā un nometnes beigās atkārtoti tiks veikta zināšanu pārbaude, lai noteiktu zināšanu progresu.
 • Mediju satura veidošana: Dalībnieki ViA lektoru un vieslektoru vadībā tiks iepazīstināti ar mediju satura veidošanas jautājumiem, valodas lomu un nozīmi mediju saturā, medijpratības jautājumiem un kritisko domāšanu, izmantojot gan formālās, gan neformālās izglītības metodes lektori veidos jauniešos izpratni par mediju satura veidošanas aktuālajiem jautājumiem;

Provizoriskie temati:

 • Mediju efekti. Mediju loma zināšanu konstruēšanā.
 • Mediju satura kritiska analīze I : ķermeņa ideāls, dzimtes lomas un reklāma. “Pašiņu” darbnīca
 • Mediju satura kritiska analīze II : digitālo stāstu darbnīca ViA Multimediju laboratorijā.
 • Kritiskā domāšana I : pamatprincipi avotu uzticamības un argumentācijas kvalitātes pārbaudīšanai.
 • Kritiskā domāšana II : praktiskās prasmes informācijas pārbaudīšanā un digitālās higiēnas paradumu veidošanā. Dezinformācija, viltus ziņas – kā tās top un kā izplatās.
 • Kritiska pieeja informācijas atlasē, mūsu spējas ietekmēt to, kādu saturu redzam sociālo mediju vidē.
 • Praktisko uzdevumu laikā nometnes dalībniekiem pašiem būs iespēja latviešu valodas zināšanas pielietot veidojot gan TV sižetu, gan veidojot rakstus portāliem par aktuāliem jautājumiem, kā piemēram, par cilvēkiem, kas atgriezušies Valmierā no studijām vai darba ārvalstīs. Plānots, ka šos rakstus arī publicē un parāda Retv.
 • Dalībnieki iepazīs arī Valmieras kultūrtelpu un vēsturi, caur ekskursijām uz Valmieras pilsētas domi, muzeju un citiem kultūrvēsturiskiem objektiem, kas atrodas Valmierā un tās apkārtnē.
 • Aktīvi un saturīgi pavadīs brīvo laiku nostiprinot jauniegūtos kontaktus nometnē.

 

 

Nometnē iesaistītais personāls:

 

Projekta vadītāja: Līga Vecā, eksperte ar 20 gadu pieredzi starptautisku un nacionāla mēroga integrācijas projektu vadībā. Nodrošinās projekta kopējo vadību. Koordinēs projekta vadības grupas darbu, detalizētas programmas izstrādi, dalībnieku atlasi, veiks risku novērtēšanu, izvērtēšanu.

 

Nometnes vadītāja: Jolanta Dukure, ilggadēja jauniešu nometņu vadītāja, olimpiete, lielu pasākumu organizatore.  Nodrošinās nometnes norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem, programmas īstenošanu, dalībnieku piesaisti.

Pedagogi  un pedagogu asistenti ar pieredzi nometņu ikdienas darba organizēšanā. Mediķis. Auklis.

 

Projekta saturiskās programmas īstenošanā piesaistīti šādi eksperti:

 • LVA – Liene Valdmane, latviešu valodas pasniedzēja, kas specializēta darbā ar jauniešiem un medijiem, kā arī vēl viena Latviešu valodas pasniedzēja, kas nodrošinās valodas nodarbību apguvi un valodas konsultācijas visās valodas skolas aktivitātēs;
 • Vidzemes augstskolas profesionāļi : Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore, docente Dr.phil. Agnese Dāvidsone; Dr.sc.comm. Jānis Buholcs; Mg.sc.soc. Liene Ločmele.
 • Valmieras pilsētas Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Melece;
 • Portāla latviesi.com pārstāvis;
 • Elīna Pilnto, Eiropas Latviešu apvienība priekšsēdētaja;
 • KM pārstāvji, kas atbild par mediju politiku Latvijā;
 • Dzintars Močs, portāla valmierasziņas.lv galvenais redaktors;